Koshiko No Kata

Omote (Front)

 1. Tai (Ready Posture)
 2. Yume-no-uchi (Dreaming)
 3. Ryokuhi (Strength Dodging)
 4. Mizu-guruma (Water Wheel)
 5. Mizu-nagare (Water Flow)
 6. Hikiotoshi (Draw Drop)
 7. Ko-daore (Log Fall)
 8. Uchikudaki (Smashing)
 9. Tani-otoshi (Valley Drop)
 10. Kuruma-daore (Wheel Throw)
 11. Shikoro-dori (Grabbing the Neckplates)
 12. Shikoro-gaeshi (Twisting the Neckplates)
 13. Yudachi (Shower)
 14. Taki-otoshi (Waterfall Drop)

Ura (back)

 1. Mi-kudaki (Body Smashing)
 2. Kuruma-gaeshi (Wheel Throw)
 3. Mizu-iri (Water Plunge)
 4. Ryusetsu (Willow Snow)
 5. Sakaotoshi (Headlong Fall)
 6. Yukiore (Snowbreak)
 7. Iwa-nami (Wave on the Rocks)