Omote (Front)
Tai (Ready Posture)
Yume-no-uchi (Dreaming)
Ryokuhi (Strength Dodging)
Mizu-guruma (Water Wheel)
Mizu-nagare (Water Flow)
Hikiotoshi (Draw Drop)
Ko-daore (Log Fall)
Uchikudaki (Smashing)
Tani-otoshi (Valley Drop)
Kuruma-daore (Wheel Throw)
Shikoro-dori (Grabbing the Neckplates)
Shikoro-gaeshi (Twisting the Neckplates)
Yudachi (Shower)
Taki-otoshi (Waterfall Drop)

Ura (back)
Mi-kudaki (Body Smashing)
Kuruma-gaeshi (Wheel Throw)
Mizu-iri (Water Plunge)
Ryusetsu (Willow Snow)
Sakaotoshi (Headlong Fall)
Yukiore (Snowbreak)
Iwa-nami (Wave on the Rocks)